Házirend

Az Építészfesztivál rendezvényre (továbbiakban: Rendezvény) történő belépés az esemény Házirendjének tudomásul vételét és elfogadását jelenti.

A rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőtt korú kísérővel léphetnek be. 

Minden látogató saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. 

A rendező mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. 

A rendőrség a 2005. évi CXXII. törvény alapján, illetve esetleges biztonsági szolgálat személyzete jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak bevitelének megakadályozására, és jogosult a rendezvény megtartását zavaró személy(eke)t távozásra felszólítani.

Magatartási szabályok a Rendezvény területén 

A látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen Házirendnek megfelelően. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megrongálásától. 

A látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a szervezők, valamint a szervezői engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók illetve egyéb harmadik személyek. 

Ennek megfelelően a látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy a látogató kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítések készítője átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő személyek korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján, illetve bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. 

Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult bármely igényt vagy követelést támasztani a szerzővel szemben.

A látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotó felszereléssel végezheti, továbbá az általa elkészített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogukat nem sértheti. A szervezők kifejezetten kizárják a felelősséget arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írottakat megszegik. 

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén nem szolgálhatnak ki. A Rendezvény területére a szervezők előzetes hozzájárulása nélkül szeszes ital, üdítő és élelmiszer nem hozható be. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti. 

Magatartási szabályok a Rendezvény területén kívül

A látogató a rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további látogatókra, és a helyi lakos harmadik személyekre.

A látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvényen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi. 

Szolgáltatások nyújtása és termékek értékesítése: 

A Látogató vállalja, hogy minden igénybevett szolgáltatásért és termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A látogatók a termékek és szolgáltatások ellenértékét a rendezvény közreműködői vagy szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlíthetik ki. 

A Rendezvény szervezői nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

A szervezők továbbá nem vállalnak felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért! 

A talált tárgyakat minden vendég az információs pultnál köteles dokumentálás mellett leadni! A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe! 

A fenti szabályok figyelembevételével nagyon jó szórakozást kívánnak az Építészfesztivál szervezői!

Budapest, 2022. június